Användarvillkoren uppdaterades senast den 21 maj 2024


1. Introduktion

Dessa användarvillkor gäller för denna webbplats och för transaktioner relaterade till våra produkter och tjänster. Du kan vara bunden av ytterligare avtal relaterade till din relation med oss eller några produkter eller tjänster som du får från oss. Om några bestämmelser i de ytterligare avtalen strider mot några bestämmelser i dessa villkor, kommer bestämmelserna i de ytterligare avtalen att kontrollera och gälla.


2. Bindande

Genom att registrera dig på, få tillgång till eller på annat sätt använda denna webbplats, samtycker du härmed till att vara bunden av dessa villkor som anges nedan. Enbart användningen av denna webbplats innebär kunskap om och acceptans av dessa villkor. I vissa särskilda fall kan vi också be dig att uttryckligen godkänna.


3. Immateriella rättigheter

Vi eller våra licensgivare äger och kontrollerar alla upphovsrättigheter och andra immateriella rättigheter på webbplatsen och de data, information och andra resurser som visas av eller är tillgängliga inom webbplatsen.


3.1 Alla rättigheter är förbehållna

Om inte specifikt innehåll föreskriver annat, ges du ingen licens eller annan rättighet under upphovsrätt, varumärke, patent eller andra immateriella rättigheter. Detta innebär att du inte får använda, kopiera, reproducera, framföra, visa, distribuera, bädda in i något elektroniskt medium, ändra, bakåtkompilera, dekompilera, överföra, ladda ner, sända, tjäna pengar på, sälja, marknadsföra eller kommersialisera några resurser på denna webbplats i någon form, utan vårt skriftliga tillstånd, utom och endast i den mån det annars föreskrivs i tvingande lag (såsom rätten att citera).


4. Tredjepartsegendom

Vår webbplats kan inkludera hyperlänkar eller andra referenser till andra parters webbplatser. Vi övervakar eller granskar inte innehållet på andra parters webbplatser som är länkade från denna webbplats. Produkter eller tjänster som erbjuds av andra webbplatser ska vara föremål för de tillämpliga användarvillkoren hos dessa tredje parter. Åsikter som uttrycks eller material som förekommer på dessa webbplatser delas inte nödvändigtvis eller godkänns av oss.


Vi kommer inte att ansvara för någon sekretesspraxis eller innehåll på dessa webbplatser. Du bär alla risker i samband med användningen av dessa webbplatser och eventuella relaterade tjänster från tredje part. Vi accepterar inget ansvar för förlust eller skada på något sätt, hur den än uppstår, som följd av att du lämnar ut personlig information till tredje part.


5. Ansvarsfull användning

Genom att besöka vår webbplats godkänner du att använda den endast för avsedda ändamål och enligt dessa villkor, eventuella ytterligare avtal med oss och gällande lagar, förordningar och allmänt accepterade online-praxis och branschriktlinjer. Du får inte använda vår webbplats eller tjänster för att använda, publicera eller distribuera material som består av (eller är länkade till) skadlig programvara; använda data som samlats in från vår webbplats för någon direkt marknadsföringsaktivitet eller bedriva någon systematisk eller automatiserad datainsamlingsaktivitet på eller i relation till vår webbplats.


Det är strängt förbjudet att delta i någon aktivitet som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen eller som stör webbplatsens prestanda, tillgänglighet eller åtkomstbarhet.


6. Idéinskick

Skicka inte några idéer, uppfinningar, upphovsrättsskyddade verk eller annan information som kan betraktas som din egen immateriella egendom som du vill presentera för oss om vi inte först har undertecknat ett avtal om den immateriella egendomen eller ett sekretessavtal. Om du avslöjar det för oss utan sådant skriftligt avtal, ger du oss en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, lagra, anpassa, publicera, översätta och distribuera ditt innehåll i alla befintliga eller framtida medier.


7. Avslutande av användning

Vi kan, efter eget gottfinnande, när som helst ändra eller avbryta åtkomsten till, tillfälligt eller permanent, webbplatsen eller någon tjänst därpå. Du samtycker till att vi inte kommer att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon sådan ändring, avstängning eller upphörande av din åtkomst till eller användning av webbplatsen eller något innehåll som du kan ha delat på webbplatsen. Du har inte rätt till någon ersättning eller annan betalning, även om vissa funktioner, inställningar och/eller något innehåll som du har bidragit med eller har kommit att förlita dig på, går förlorat permanent. Du får inte kringgå eller försöka kringgå några åtkomstbegränsningsåtgärder på vår webbplats.


8. Garantier och ansvar

Inget i detta avsnitt kommer att begränsa eller utesluta någon garanti som lagen kräver att det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta. Denna webbplats och allt innehåll på webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" och "tillgängligt" och kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Vi friskriver oss uttryckligen från alla garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, beträffande tillgängligheten, noggrannheten eller fullständigheten av innehållet. Vi garanterar inte att: denna webbplats eller vårt innehåll kommer att uppfylla dina krav; denna webbplats kommer att vara tillgänglig utan avbrott, i tid, säker eller felfri.


Följande bestämmelser i detta avsnitt kommer att tillämpas i den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter och kommer inte att begränsa eller utesluta vårt ansvar avseende något ärende som det skulle vara olagligt eller olagligt för oss att begränsa eller utesluta vårt ansvar för. Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för några direkta eller indirekta skador (inklusive några skador för förlust av vinster eller intäkter, förlust eller korruption av data, programvara eller databas, eller förlust av eller skada på egendom eller data) som uppstår för dig eller någon tredje part, som uppstår från din åtkomst till eller användning av vår webbplats.


Om inget annat uttryckligen anges i något ytterligare avtal, kommer vårt maximala ansvar gentemot dig för alla skador som uppstår från eller är relaterade till webbplatsen eller några produkter och tjänster som marknadsförs eller säljs genom webbplatsen, oavsett formen av rättslig åtgärd som ålägger ansvar (oavsett om det är i kontrakt, rättvisa, vårdslöshet, avsiktlig handling, skadestånd eller annat) att begränsas till det totala priset som du betalade oss för att köpa sådana produkter eller tjänster eller använda webbplatsen. Denna begränsning kommer att gälla i aggregatet för alla dina krav, åtgärder och grunder för handling av varje slag och natur.


9. Sekretess

För att få tillgång till vår webbplats och/eller tjänster kan du behöva tillhandahålla viss information om dig själv som en del av registreringsprocessen. Du samtycker till att all information du tillhandahåller alltid kommer att vara korrekt, korrekt och aktuell.


10. Exportrestriktioner / Juridisk efterlevnad

Åtkomst till webbplatsen från territorier eller länder där innehållet eller köpet av produkterna eller tjänsterna som säljs på webbplatsen är olagligt är förbjudet. Du får inte använda denna webbplats i strid med exportlagar och förordningar i Sverige.


11. Överlåtelse

Du får inte överlåta, överföra eller underleverera några av dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor, helt eller delvis, till någon tredje part utan vårt skriftliga förhandsgodkännande. Varje påstådd överlåtelse i strid med denna sektion kommer att vara ogiltig.


12. Brott mot dessa villkor

Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa villkor, om du bryter mot dessa villkor på något sätt, kan vi vidta sådana åtgärder som vi anser lämpliga för att hantera överträdelsen, inklusive tillfäll igt eller permanent avstängning av din åtkomst till webbplatsen, kontakta din internetleverantör för att begära att de blockerar din åtkomst till webbplatsen, och/eller inleda rättsliga åtgärder mot dig.


13. Skadeslöshet

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla oss skadeslösa från och mot alla krav, ansvar, skador, förluster och kostnader, relaterade till ditt brott mot dessa villkor, och gällande lagar, inklusive immateriella rättigheter och sekretessrättigheter. Du kommer att omedelbart ersätta oss för våra skador, förluster, kostnader och utgifter relaterade till eller som uppstår ur sådana krav.


14. Avstående

Underlåtenhet att verkställa någon av bestämmelserna i dessa villkor och något avtal, eller underlåtenhet att utöva någon möjlighet att säga upp, ska inte tolkas som ett avstående från sådana bestämmelser och ska inte påverka giltigheten av dessa villkor eller något avtal eller någon del därav, eller rätten därefter att verkställa varje bestämmelse.


15. Språk

Dessa villkor ska tolkas och förstås uteslutande på svenska. Alla meddelanden och all korrespondens ska vara skrivna uteslutande på det språket.


16. Hela avtalet

Dessa villkor ska utgöra hela avtalet mellan dig och eriksson-berglund i förhållande till din användning av denna webbplats.


17. Uppdatering av dessa villkor

Vi kan uppdatera dessa villkor från tid till annan. Datumet som anges i början av dessa villkor är det senaste revisionsdatumet. Vi kommer att ge dig ett skriftligt meddelande om eventuella ändringar eller uppdateringar, och de reviderade villkoren kommer att träda i kraft från det datum då vi ger dig ett sådant meddelande. Din fortsatta användning av denna webbplats efter publicering av ändringar eller uppdateringar kommer att anses som meddelande om din acceptans att följa och vara bunden av dessa villkor. För att begära en tidigare version av dessa villkor, vänligen kontakta oss.


18. Val av lag och jurisdiktion

Dessa villkor ska regleras av lagarna i Sverige. Eventuella tvister som rör dessa villkor ska vara underkastade domstolarnas jurisdiktion i Sverige. Om någon del eller bestämmelse av dessa villkor bedöms av en domstol eller annan myndighet vara ogiltig och/eller ogenomförbar enligt tillämplig lag, ska sådan del eller bestämmelse ändras, raderas och/eller genomföras till den maximala utsträckning som är tillåten så att syftet med dessa villkor uppfylls. De övriga bestämmelserna påverkas inte.


19. Kontaktinformation

Denna webbplats ägs och drivs av eriksson-berglund.

Du kan kontakta oss angående dessa villkor genom vår kontaktsida.


20. Nedladdning

Du kan också ladda ner våra användarvillkor som en PDF.

Rulla till toppen